De buren zijn boos!

Buurtbemiddeling voor een betere samenleving

 

 

Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in de buurt. De politie krijgt tienduizenden meldingen per jaar over burenruzies. Een groot deel daarvan bestaat uit geluidsoverlast, voornamelijk kleine irritaties die zich hebben opgestapeld en kunnen leiden tot escalatie bij niet tijdige aanpak.

Sinds 1995 bestaat buurtbemiddeling in Nederland. Buurtbemiddeling is de laatste tien jaar flink doorgegroeid en wordt momenteel aangeboden in meer dan 230 gemeenten. Er komen nog steeds nieuwe gemeenten bij. Buurtbemiddeling sluit aan bij het uitgangspunt van de ‘participatiesamenleving’ dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen om problemen in hun omgeving op te lossen. Niet de overheid maar de burger is primair verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in hun straat of woningencomplex.


Ongeveer twee-derde van de aanmeldingen wordt succesvol afgerond door de getrainde vrijwilligers van buurtbemiddelingorganisaties. Hierdoor slaagt buurtbemiddeling erin verdere escalatie te voorkomen. Daarmee wordt ook voorkomen dat professionals nodeloos veel tijd moeten besteden aan conflicten, dossieropbouw en uiteindelijk het in gang zetten van juridische procedures. De werklast van medewerkers van de politie, woningcorporaties en de gemeente wordt op deze manier sterk verminderd; zij kunnen zich met meer ernstige conflicten bezighouden.

Twitter mee over het Buurtbemiddelingscongres!
gebruik #buurtbemiddeling #congres @logacom

Daarin ligt de kracht van buurtbemiddeling: burenruzies gaan terug naar de burger, daar waar het hoort. Burgers dienen in eerste instantie zelf problemen met hun buren op te lossen. Dat valt uiteraard niet altijd mee, want veel mensen voelen zich niet verantwoordelijk voor hun directe leefomgeving. ‘Ik heb niets met mijn buren te maken'. In veel gemeentelijke contexten zou ‘samenleven’ weer opnieuw uitgevonden moeten worden, en niet alleen in buurten met veel etnische groepen en een veelheid van nationaliteiten. Bovendien zijn er veel tekenen dat de participatiesamenleving op haar grenzen is gestoten. Denk aan de overlast van psychisch kwetsbare personen die zelfstandig zijn gaan wonen.  

Ondanks de positieve beoordeling en gestage doorgroei van buurtbemiddeling stuiten de lokale organisaties op een aantal problemen en uitdagingen die tijdens het congres onderwerp vormen van reflectie:

  • Hoe participatie en verantwoordelijkheid bevorderen bij bewoners? Hoe nabuurschap organiseren en faciliteren? Welke rol kan buurtbemiddeling daarbij spelen? Hoe opstarten in gemeentes waar nog geen buurtbemiddeling is?
  • Hoe bemiddeling bevorderen in buurten met veel etnische groepen?
  • Wat zijn de mogelijkheden om overlast van psychisch kwetsbaren via bemiddeling aan te pakken?
  • In hoeverre is het zinvol om oplossingen te zoeken in bestuursrechtelijke gedragsaanwijzingen (wetsvoorstel aanpak woonoverlast)? 

Dit congres was bedoeld voor

  • Burgemeesters, wethouders en beleidsmedewerkers gemeenten.
  • Directies en staf woningbouwcorporaties.
  • Sociale wijkteams, wijkwerkers, opbouwwerkers, buurt-en clubhuiswerk, welzijnsorganisaties.
  • Buurtbemiddelingscoordinatoren.
  • Politie en justitiefunctionarissen.
  • Mediators, conflictbehandelaars.